Algemene voorwaarden Klein 3D

Artikel 1.Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
Klein 3D: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Klein 3D gevestigd aan de hagemanstraat 34a AG Eibergen 7151 Wenneker 3 te Eibergen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 67.66.30.87, Klein 3D is een handelsnaam van World of Innovation;
klant: het bedrijf, de organisatie of (onderwijs)instelling die met Klein 3D een overeenkomst aangaat, dan wel die een offerte/aanbieding van Klein 3D heeft ontvangen of met wie Klein 3D in enige rechtsbetrekking staat of voor wie Klein 3D enige rechtshandeling verricht;
overeenkomst: de overeenkomst tussen Klein 3D en de klant;
product: het product dat door Klein 3D wordt geleverd;
werk: de door Klein 3D in het kader van de overeenkomst tot stand gebrachte tekeningen, 3D modellen, ontwerpen, ontwerpschetsen, concepten en andere materialen of (elektronische) bestanden.
huur: de verhuur van de 3D Photobooth van Klein 3D

Artikel 2.Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten inzake het verrichten van leveringen door Klein 3D aan de klant en/of het uitvoeren van werkzaamheden voor de klant en voorts op alle (overige) rechtshandelingen tussen Klein 3D en de klant, waaronder mede begrepen onderhandelings- en andere precontractuele situaties.
Van deze voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts van kracht indien en voor zover partijen die uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.
De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Klein 3D vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
Indien Klein 3D niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn of dat Klein 3D in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.
Klein 3D heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes
Alle aanbiedingen en offertes, daaronder mede begrepen prijsopgaven, brochures en prijslijsten, zijn vrijblijvend.
Klein 3D is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in haar catalogi, e-mailberichten, op de website, in offertes of in de overeenkomst.
Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.
Alle afbeeldingen, maten, kleuren, etc. van de aangeboden producten opgenomen in offertes, brochures of de website gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.
Indien op basis van de offerte geen overeenkomst tot stand komt, dienen de offerte en alle daarbij behorende documenten en ontwerpen op eerste verzoek van Klein 3D terstond door de klant en voor zijn rekening en risico te worden geretourneerd aan Klein 3D. De door Klein 3D aan de klant verstrekte offertes en daarbij behorende documenten en ontwerpen blijven eigendom van Klein 3D en mogen zonder toestemming van Klein 3D niet gebruikt, vermenigvuldigd of openbaar gemaakt worden.

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst
De overeenkomst komt tot stand nadat beide partijen de overeenkomst hebben ondertekend dan wel nadat de klant akkoord is gegaan met de offerte of het aanbod van Klein 3D.

Artikel 5. Wijzigen van de overeenkomst en meerkosten
Indien de overeenkomst op verzoek van de klant wordt uitgebreid of gewijzigd of indien er sprake is van onvoorziene omstandigheden, dan kan dat tot meerkosten leiden. Deze meerkosten worden aan de klant in rekening gebracht.
Het wijzigen van de overeenkomst kan gevolgen hebben voor de (op)leveringstermijn. De klant wordt hiervan zo spoedig mogelijk in kennis gesteld.
Wachttijden en oponthoud, veroorzaakt door onvoorziene omstandigheden dan wel door het niet voldoen van de klant aan zijn verplichtingen, indien deze leiden tot meerkosten, worden aan de klant in rekening gebracht.

Artikel 6. Prijzen en verzendkosten
Alle vermelde prijzen en tarieven zijn in euro’s en exclusief btw, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten.
Klein 3D heeft het recht haar prijzen van tijd tot tijd aan te passen.
De opgegeven prijs is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst bekende inkoopprijs en andere kostenfactoren. Wanneer één van deze kostprijsbestanddelen na de totstandkoming van de overeenkomst maar voor de levering door onvoorzienbare omstandigheden wordt verhoogd, dan heeft Klein 3D het recht die verhoging in alle redelijkheid door te berekenen aan de klant.
De vermelde prijzen zijn exclusief verzendkosten.

Artikel 7. Levering
De klant dient ervoor zorg te dragen dat de bestemming waar de producten afgeleverd dienen te worden goed bereikbaar is.
Klein 3D is gerechtigd in gedeeltes te leveren.
De klant is verplicht de geleverde producten af te nemen. Een eventuele overschrijding van de levertijd doet daar niet aan af.
Indien de klant afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die voor de aflevering noodzakelijk zijn, is Klein 3D gerechtigd de producten voor rekening en risico van de klant op te slaan. Indien de klant de producten niet afneemt, ongeacht of betaling van het verschuldigde reeds heeft plaatsgevonden, dan heeft Klein 3D het recht om deze na schriftelijke ingebrekestelling voor en namens de klant te (doen) verkopen. De klant blijft het factuurbedrag, te vermeerderen met de rente, kosten en eventuele schadevergoeding, verschuldigd, echter in een voorkomend geval verminderd met de netto-opbrengst van de verkoop aan die derde.

Artikel 8. (Op)leveringstermijn
De vermelde (op)leveringstermijn is naar beste weten vastgesteld op grond van gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan Klein 3D bekend waren en zij zal zoveel mogelijk in acht worden genomen. Een vermelde (op)leveringstermijn is niet als een fatale termijn te beschouwen.
In het geval dat een vermelde (op)leveringstermijn wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten de macht van Klein 3D ligt en niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 17 van deze algemene voorwaarden, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.
Overschrijding van de opgegeven (op)leveringstermijn geeft in geen geval recht op schadevergoeding of om de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 9. Verplichtingen van de klant
De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Klein 3D aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Klein 3D worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Klein 3D zijn verstrekt, heeft Klein 3D het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de klant in rekening te brengen.
Indien de door de klant aangeleverde gegevens onvolledig en/of onjuist zijn, komt dit volledig voor rekening en risico van de klant.
De klant is gehouden Klein 3D onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.
De klant dient de producten enkel te gebruiken overeenkomstig de gebruiksinstructies en voor het doel waarvoor het product bestemd is.
Het gebruik van het product is geheel voor risico van de klant. Klein 3D kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade veroorzaakt door het gebruik van het product.

Artikel 10. Betaling
De klant dient de van Klein 3D ontvangen facturen te betalen binnen de betalingstermijn die op de factuur staat vermeld.
Wanneer de facturatie geschiedt, komen partijen schriftelijk of via de e-mail overeen.
Bij niet-tijdige betaling door de klant is Klein 3D bevoegd elke (verdere) levering aan de klant of de uitvoering van werkzaamheden op te schorten totdat de verschuldigde bedragen, vermeerderd met kosten en rente, door de klant zijn voldaan. Klein 3D is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die de klant door de opschorting lijdt.
Indien de klant niet tijdig betaalt, dan is de klant in verzuim en wordt de wettelijke handelsrente aan de klant in rekening gebracht vanaf de overschrijding tot voldoening van het volledige verschuldigde bedrag. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten die Klein 3D maakt om de vordering van de klant te incasseren komen voor rekening van de klant. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 250,-.
In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van Klein 3D op de klant onmiddellijk opeisbaar.
Iedere betaling door de klant strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente(n) en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door de klant tot voldoening van de openstaande hoofdsom.

Artikel 11. Retentierecht en voorbehoud van rechten
Klein 3D is bevoegd de afgifte van zaken die zij voor de klant in verband met de uitvoering van een overeenkomst onder zich heeft, op te schorten totdat alle openstaande facturen door de klant voldaan zijn.
Rechten worden aan de klant steeds verleend onder de voorwaarde dat de klant de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud
Alle geleverde en nog te leveren producten blijven uitsluitend eigendom van Klein 3D, totdat alle vorderingen die Klein 3D op de klant heeft of zal verkrijgen, waaronder in ieder geval de vorderingen genoemd in artikel 3:92 lid 2 BW, volledig zijn betaald.
Zolang de eigendom van de producten niet op de klant is overgegaan, mag de klant de producten niet:
verpanden;
aan derden enig ander recht daarop verlenen;
buiten zijn normale bedrijfsuitoefening doorverkopen.
De klant is verplicht de producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Klein 3D te bewaren. De klant dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Klein 3D veilig te stellen.
Indien de klant zijn verplichtingen jegens Klein 3D niet of niet volledig nakomt en in geval van ontbinding van de overeenkomst, uit welken hoofde dan ook, dan is Klein 3D gerechtigd alle producten, waarop het eigendomsvoorbehoud rust, zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst terug te nemen, onverminderd het recht van Klein 3D op volledige schadevergoeding.
Indien Klein 3D gebruik wenst te maken van haar recht, zoals omschreven in dit artikel, dan is de klant verplicht Klein 3D toegang te verlenen tot alle locaties waar de producten van Klein 3D zich bevinden.
Bij beslag, surseance van betaling of faillissement zal de klant onmiddellijk Klein 3D daarvan op de hoogte stellen en de beslag leggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms)rechten van Klein 3D.
De in dit artikel genoemde bepalingen laten de overige aan Klein 3D toekomende rechten onverlet.

Artikel 13. Klachten en garantie
Zichtbare gebreken aan de geleverde producten dienen binnen 48 uur na de levering aan Klein 3D gemeld te worden.
De klant dient Klein 3D de mogelijkheid te geven om de klacht te onderzoeken.
Indien op een geleverd product een garantie wordt verleend, dan vangt de garantieperiode aan op het moment van aflevering van het product. De garantie en de wijze waarop de klant een beroep kan doen op de garantie wordt vermeld in de documentatie die bij het product geleverd wordt.
De garantie vervalt en klachten over de geleverde producten worden niet in behandeling genomen indien:
de klant gebreken aan het geleverde niet onverwijld na constatering van het gebrek schriftelijk of via de e-mail aan Klein 3D meldt;
door de klant en/of derden werkzaamheden en/of wijzigingen en/of reparaties aan het geleverde zijn uitgevoerd;
de verstrekte gebruiksinstructies niet nauwkeurig zijn opgevolgd;
gebreken het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik;
gebreken het gevolg zijn van normale slijtage;
gebreken het gevolg zijn van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;
er sprake is van een geringe in de handel gebruikelijke en/of technisch onvermijdelijke afwijking.
Het vervangen of repareren van producten verlengt de garantieperiode niet.

Artikel 14. Aansprakelijkheid en verjaring
Klein 3D kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 17 van deze algemene voorwaarden;
enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld.
De klant is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem aangeleverde gegevens en stukken. Klein 3D is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die (mede) is veroorzaakt doordat de door de klant aangeleverde gegevens en stukken onjuist en/of niet volledig zijn. De klant vrijwaart Klein 3D tegen alle aanspraken ter zake.
Het gebruik van het werk is voor risico van de klant.
Klein 3D is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.
De klant is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de klant dit nalaat, kan Klein 3D niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.
Indien de klant of een derde wijzigingen aanbrengt in het door Klein 3D geleverde, sluit Klein 3D iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de werking en eventuele (gevolg)schade.
Klein 3D is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen met of schade aan het product, door bijvoorbeeld verkeerd of ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de gebruiksinstructies. De klant is er te allen tijde zelf verantwoordelijk voor dat hij en/of een derde voorzichtig omgaat met het product.
Klein 3D is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook doordat de klant niet alle veiligheidsvoorschriften in acht heeft genomen.
Klein 3D kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade die is ontstaan doordat de klant het geleverde product heeft gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het product bestemd is.
Klein 3D is niet aansprakelijk voor het handelen en/of nalaten van derden.
Klein 3D is nimmer gehouden tot betaling van schadevergoeding als gevolg van gevolgschade. Als gevolgschade wordt in ieder geval aangemerkt: gederfde omzet, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsschade, bedrijfsstoring, stagnatieschade, vertragingsschade en indirecte schade, ongeacht hun oorsprong.
Indien Klein 3D aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Klein 3D beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Klein 3D gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Klein 3D beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
De klant vrijwaart Klein 3D voor vorderingen die derden tegen Klein 3D instellen ter zake van voorvallen, daden of nalatigheden, waarvoor Klein 3D niet aansprakelijk is ingevolge het voorgaande. De klant is gehouden Klein 3D op eerste verzoek schadeloos te stellen voor alle kosten, schaden en interesten die voor Klein 3D mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van een door een derde tegen haar ingestelde vordering als bedoeld in dit lid.
Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de klant uit welken hoofde ook jegens Klein 3D vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de klant deze rechten en/of bevoegdheden jegens Klein 3D kan aanwenden.
De klant is aansprakelijk voor schade aan eigendommen van Klein 3D. Herstel van beschadigingen aan de 3D Photobooth, redelijkerwijze toe te rekenen aan de klant, zullen door Klein 3D of in haar opdracht plaatsvinden, voor rekening van de klant.
Indien de klant niet, niet tijdig of niet naar behoren aan zijn contractuele verplichtingen of zijn verplichtingen die voortvloeien uit de wet voldoet of onrechtmatig jegens Klein 3D handelt, dan dient de klant alle schade te vergoeden die Klein 3D daardoor lijdt.

Artikel 15. Ontbinding
Indien er beslag wordt gelegd op zaken van de klant, de klant surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard of anderszins de vrije beschikking over zijn vermogen verliest, of ingeval van stillegging of liquidatie van het bedrijf van de klant, heeft Klein 3D het recht (verdere) uitvoering van alle met de klant gesloten overeenkomst(en) op te schorten, dan wel deze overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van Klein 3D op schadevergoeding.
Indien de klant een van zijn verplichtingen jegens Klein 3D niet nakomt of Klein 3D vreest dat de klant zijn verplichtingen niet zal nakomen en de klant is niet in staat om op eerste verzoek van Klein 3D adequate zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen te stellen, dan heeft 3DPrinterPoint het recht de overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van Klein 3D op schadevergoeding.
Als gevolg van de uitvoering van de leden 1 en/of 2 is Klein 3D niet tot enige schadevergoeding gehouden.
Ingeval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in lid 1 en/of 2 zijn alle vorderingen van Klein 3D op de klant onmiddellijk en geheel opeisbaar.

Artikel 16. Overmacht
Klein 3D is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd wordt als gevolg van overmacht. Als gebeurtenissen die in feite buiten de macht van Klein 3D liggen, dan wel niet aan haar doen en/of laten kunnen worden toegeschreven, worden in elk geval beschouwd: belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; belemmeringen in het vervoer; diefstal; weersinvloeden; gehele of gedeeltelijke werkstakingen; oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren, zowel hier te lande als in landen van herkomst van de producten; verlies van of beschadigingen aan producten bij het transporteren daarvan; het niet of niet tijdig leveren aan Klein 3D door haar leveranciers; ex- en importverboden; branden, storingen en ongevallen in het bedrijf van Klein 3D of van haar leverancier; het verbranden van middelen van vervoer van Klein 3D of van het door haar ingeschakelde transportbedrijf, het optreden van storingen daaraan, het betrokken raken bij ongevallen daarvan; het opleggen van heffingen, of het nemen door de overheid van andere maatregelen, wijzigingen in feitelijke omstandigheden teweeg brengende.
Onder overmacht wordt mede verstaan een tekortkoming van leveranciers van Klein 3D ten gevolge waarvan Klein 3D haar verplichtingen niet of niet tijdig of niet volledig kan nakomen.
Voor zover Klein 3D ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, dan is Klein 3D gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. De klant is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 17. Geheimhouding
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.

Artikel 18. Intellectuele eigendomsrechten en gebruik van het werk
Het auteursrecht en het uitsluitend recht van tekening of model ten aanzien van het werk komen toe aan Klein 3D. Zolang geen nadere schriftelijke overeenkomst tussen Klein 3D en de klant wordt aangegaan met betrekking tot de overdracht van het auteursrecht of het uitsluitend recht van tekening, model, plan of concept, blijven deze rechten bij Klein 3D.
Wanneer de klant volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met Klein 3D, verkrijgt hij een licentie tot het gebruik van het werk voor zover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van het werk, waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens bestonden. De klant is zonder de schriftelijke toestemming van Klein 3D niet gerechtigd het werk ruimer te gebruiken dan is overeengekomen. Zolang de klant niet heeft betaald voor het werk, is het de klant niet toegestaan het werk te gebruiken of een project te realiseren naar het werk dat door Klein 3D is vervaardigd.
Zolang hierover geen nadere afspraken zijn gemaakt, heeft Klein 3D de vrijheid om het geleverde werk te gebruiken voor haar eigen publiciteit of promotie.
De klant vrijwaart Klein 3D voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de klant verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
De klant dient alle intellectuele eigendomsrechten welke rusten op de door Klein 3D geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

Artikel 19. Overdracht
De klant mag rechten en verplichtingen uit de overeenkomst(en) en deze algemene voorwaarden niet overdragen aan derden. Klein 3D kan echter schriftelijk toestemming geven voor een overdracht.

Artikel 20. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Elke overeenkomst tussen Klein 3D en de klant wordt uitsluitend beheerst door het Nederlands recht.
Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en Klein 3D worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Klein 3D gevestigd is.

Offerte aanvragen

Huur de 3D Photobooth